Όραμα
Να επιτυγχάνουμε υψηλές επιδόσεις στην παραγωγή των προϊόντων χάλυβα δημιουργώντας ταυτόχρονα προστιθέμενη αξία στους συμμέτοχους μας.

Αποστολή
– Επενδύουμε στην προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων μας
– Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, προσφέροντας τους προϊόντα υψηλής ποιότητας
– Χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους προμηθευτές μας
– Λειτουργούμε με γνώμονα την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
– Συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών
– Σεβόμαστε το περιβάλλον
– Αυξάνουμε την προστιθέμενη αξία για τους μετόχους

Αξίες
Ακεραιότητα – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Σεβόμαστε τους νόμους και το ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας, καθώς και τις διεθνείς δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας και δρούμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και δεοντολογίας. Αναγνωρίζουμε την υποχρέωση που έχουμε να λειτουργούμε με ασφάλεια, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Επενδύουμε και συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους, εντός και εκτός της επιχείρησης.

Δέσμευση
Είμαστε υπερήφανοι και αναλαμβάνουμε προσωπική ευθύνη για την επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλών προδιαγραφών, οικοδομώντας παράλληλα, μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας. Εστιάζουμε στην υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων μας και παρέχουμε ένα περιβάλλον εργασίας που παρακινεί τους εργαζόμενους μας να είναι παραγωγικοί, προσανατολισμένοι στην επίτευξη του αποτελέσματος, καθώς και να διαχειρίζονται την προσωπική τους βελτίωση με ζήλο και ακεραιότητα.

Εστίαση στα αποτελέσματα
Εστιάζουμε στην επίτευξη αποτελεσματικών και αξιόπιστων λύσεων που προσθέτουν αξία στους πελάτες μας. Επιδεικνύουμε αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες μας ώστε να μεγιστοποιήσουμε την παραγωγικότητα με στόχο την επιχειρηματική αριστεία, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιούμε την αξία προς τους μετόχους.

Τεχνολογική πρωτοπορία και καινοτομία
Εστιάζουμε στην τεχνολογική εξειδίκευση με σκοπό τη συνεχή επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας και λύσεων προστιθέμενης αξίας. Αναπτύσσουμε ένα περιβάλλον συνεχούς μάθησης και επενδύουμε στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στις τεχνολογίες αιχμής, στο σύγχρονο εξοπλισμό και σε τεχνογνωσία, με σκοπό την προαγωγή εφαρμόσιμων καινοτόμων ιδεών.

Ομαδικό πνεύμα
Δουλεύουμε ομαδικά και συνεργαζόμαστε, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον για να επιτύχουμε κοινούς στόχους, είτε ως μέλη ομάδας, είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Επιλέγουμε να δουλεύουμε ομαδικά, αξιοποιώντας τις δεξιότητες, τις ιδέες και τις απόψεις όλων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εργαζόμαστε όλοι προς όφελος του Ομίλου και αισθανόμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.

Αξιοκρατία
Ενεργούμε με δικαιοσύνη και διαφάνεια σε όλες τις σχέσεις μας. Διακρίνουμε την προσωπικότητα και τις ικανότητες των ανθρώπων και τους τοποθετούμε στη θέση όπου θα συνεισφέρουν στο μέγιστο βαθμό και θα μπορούν να αναγνωριστούν. Σκεπτόμαστε, πράττουμε και επικοινωνούμε συνεχώς με συνέπεια και ακεραιότητα.