Αξιολόγηση εργαζομένων
Μέσα στο 2014 η Εταιρία ολοκλήρωσε την αναθεώρηση του συστήματος αξιολόγησης της επαγγελματικής απόδοσης των εργαζομένων, το οποίο:

  • υποστηρίζει την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια της αξιολόγησης
  • αποτελείται από διαδικασίες που λαμβάνουν υπόψη τη θέση, τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο εργασίας του κάθε εργαζομένου
  • εφαρμόζεται στο σύνολο των στελεχών και των υπαλλήλων της Εταιρίας
  • πραγματοποιείται μέσω διαδικασιών που βασίζονται στο διάλογο, στη συνεργασία και στη συμμετοχή.

Ο κάθε αξιολογούμενος, όχι μόνο θα λαμβάνει γνώση της αξιολόγησής του, αλλά θα συμμετέχει ενεργά σε αυτήν, ανταλλάσσοντας απόψεις και εντοπίζοντας, κατά τη διάρκεια ιδιαίτερης συνάντησης με τον προϊστάμενό του, τα δυνατά / αδύνατα σημεία της απόδοσής του, όπως επίσης και τον τρόπο βελτίωσης και κάλυψης των εκπαιδευτικών του αναγκών.

Εντός του 2015 θα δημιουργηθούν νέες φόρμες αξιολόγησης, πιο φιλικές προς τον χρήστη και η όλη διαδικασία της αξιολόγησης θα γίνεται ηλεκτρονικά. Το νέο σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων έχει σκοπό τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων, την ανάπτυξη των ικανοτήτων/δεξιοτήτων τους και τη συνολική προώθηση κουλτούρας υψηλής απόδοσης στην Εταιρία.

Πολιτική αμοιβών και πρόσθετων παροχών
Η πολιτική και τα αντίστοιχα συστήματα αμοιβών και παροχών έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την προσέλκυση, απασχόληση και διατήρηση έμπειρου προσωπικού που διαθέτει τις αναγκαίες ικανότητες και συμπεριφορές, οι οποίες οδηγούν στη βελτιστοποίηση της ατομικής, αλλά και κατ’ επέκταση της συνολικής απόδοσης. Η αμοιβή κάθε εργαζόμενου αντανακλά το μορφωτικό υπόβαθρο, την εμπειρία, την ευθύνη, αλλά και την αξία / βαρύτητα της θέσης στην αγορά εργασίας.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο ανταμοιβής και ικανοποίησης των εργαζομένων, η Εταιρία προσφέρει μία σειρά από πρόσθετες παροχές τόσο για τον ίδιο τον εργαζόμενο, όσο και για την οικογένειά του.

Ίσες ευκαιρίες και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα
«Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Εταιρία, εντός της σφαίρας επιρροής της, υποστηρίζει και σέβεται την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξασφαλίζει ότι αποφεύγεται οποιοδήποτε είδος παραβίασης ή καταπάτησής τους».

απόσπασμα από τον Κώδικα Δεοντολογίας

Η Εταιρία εφαρμόζει πολιτική διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού  σεβόμενη τις ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου. Ο αριθμός των γυναικών που απασχολούνται στην Εταιρία ανέρχεται στο 7,4% επί του συνόλου των εργαζομένων. Ο αριθμός των γυναικών το 2014:

  • στη Σιδενόρ Βιομηχανική ανέρχεται στο 10,8% επί του συνόλου των εργαζομένων, έναντι 89,2% των ανδρών και
  • στη Sovel ανέρχεται στο 4,6%.

Στην Εταιρία, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ίσες ευκαιρίες αναφορικά με την αμοιβή, την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους. Επιπρόσθετα, η Εταιρία απαγορεύει οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή βίας, ενώ υπάρχουν διαδικασίες, οδηγίες και μηχανισμοί που διασφαλίζουν την αποτροπή τέτοιων φαινομένων εντός του εργασιακού χώρου.

Μέριμνα για τους εργαζόμενους
Η Εταιρία επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της καθώς έχει αναγνωρίσει τη συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην επιτυχημένη πορεία της και στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της.

Η Εταιρία παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς κινδύνους και επαγγελματικές ασθένειες. Επιπρόσθετα, βασική μέριμνα της Διοίκησης αποτελούν η διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών εργασίας και  της δίκαιης ανταμοιβής, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα και την παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους.

Οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες της Εταιρίας για το ανθρώπινο δυναμικό αποσκοπούν στην αποτελεσματική προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό και μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής δίνεται ιδιαίτερη έμφαση:

  • στη στελέχωση μέσα από αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε εργασιακού πεδίου
  • στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του κάθε εργαζομένου
  • στην ενίσχυση ενός πλαισίου διαρκούς αναγνώρισης και επιβράβευσης, σύμφωνα με τις αξίες που διέπουν την Εταιρία.

Επαγγελματική ανάπτυξη και εκπαίδευση
Στην Εταιρία, η επαγγελματική ανάπτυξη είναι διαρκής και ενσωματώνεται στις καθημερινές εργασιακές δραστηριότητες. Η Εταιρία υποστηρίζει τη συνεχή και συστηματική αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Κατά τη διάρκεια του 2014, υλοποιήθηκαν συνολικά 3.504 ώρες εκπαίδευσης.

Πραγματοποιείται τακτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, με σκοπό την αναπροσαρμογή τους ώστε να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και να επιτυγχάνεται μια αποτελεσματική και ουσιώδης εκπαίδευση των εργαζομένων.

Πρακτική άσκηση φοιτητών
Η Εταιρία διατηρεί συστηματική επαφή με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και δέχεται φοιτητές για πρακτική άσκηση στις εγκαταστάσεις της. Το έτος 2014, τρεις τελειόφοιτοι φοιτητές, ανωτάτων και ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ Λαμίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας.

Οι άνθρωποί μας είναι το κλειδί της επιτυχίας μας. Για το λόγο αυτό επενδύουμε ουσιαστικά και συστηματικά στην επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, διατήρηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας. Αναγνωρίζοντας την αξία της συμβολής των ανθρώπων μας στην επιχειρηματική μας πορεία και τη μελλοντική μας ανάπτυξη, φροντίζουμε να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, το οποίο υποστηρίζει υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα, που αποτελεί βασική μας προτεραιότητα.

Βοήθησέ μας να μάθουμε για εσένα και δημιούργησε σήμερα λογαριασμό στη βάση δεδομένων μας κάνοντας κλικ εδώ.

Επιλέγοντας ‘Είσοδος’ έχεις τη δυνατότητα να δημιουργήσεις το προσωπικό σου προφίλ, να αναζητήσεις ενεργές αγγελίες και να μας στείλεις την αίτησή σου για τη θέση που σε ενδιαφέρει. Εάν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια θέση εργασίας που σε ενδιαφέρει, μπορείς να υποβάλλεις ηλεκτρονικά το βιογραφικό σου για μελλοντική αξιολόγηση.