Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε.

MIRTEC ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2020

 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΙΓΙΕΤΩΝ.
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΟΣΥΡΜΑΤΟΣ.

IQNET ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2020

 • PRODUCTION OF BILLETS.
 • PRODUCTION OF REINFORCING STEEL OF CONCRETE, MERCHANT BARDS AND WIRE ROD.

Sovel A.E.

IQNET ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004

 • DESIGN, PRODUCTION OF WIRE MESH, PREFABRICATED CONCRETE, REINFORCING MESH AND STEEL TUBES NAD HOLLOW SECTIONS.

IQNET ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004

 • DESIGN, PRODUCTION OF BILLETS, REINFORCING STEEL OF CONCRETE AND HOT ROLLED NARROW STEEL STRIP,PORT FACILITY OPERATIONS FOR THE LOADING AND UNLOADING OF PRODUCTS, BULK CARGO, RAW MATERIALS AND PRODUCTION MATERIALS.

MIRTEC ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΜΑΝΔΥΩΝ, ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ.

MIRTEC ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΙΓΙΕΤΩΝ, ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΥΒΔΟΤΑΙΝΙΩΝ.
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ / ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΧΥΔΗΙΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ.

Stomana Industry S.A.

TUV ISO 14001:2004

 • PRODUCTION AND TRADE IN SEMI-PRODUCTS (BLOOMS, BILLETS, SLABS),
  HOT ROLLED STEEL PRODUCTS (HEAVY PLATES, MERCHANT BARS, SPECIAL
  PROFILES, BALLS, BRIGHT BARS, REINFORCING BARS).

Dojran Steel Dooel

Lloyd’s Register LRQA – BS ISO 14001:2004

 • THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM IS APPLICABLE TO: PRODUCTION OF HOT ROLLED REINFORCING STEEL BARS, REINFORCING STEEL FABRIC, MESH, LATTICE GIRDERS, GABION BOX AND ROLL WITHHEXAGONAL SHAPED HOLE AND DOUBLE TWISTED GALVANISED IRON WIRE AND SQUARE AND ROUND SHAPED MERCHANT STEEL BARS. COILING AND PACKAGING OR COOPER COATED WIRE.

Εκπομπές
Ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία, προκύπτουν εκπομπές αέριων ρύπων. Η Εταιρία αναγνωρίζει τόσο τη σημασία της συνεισφοράς στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όσο και της πρόληψης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μεριμνώντας για τον περιορισμό των εκπομπών που προκύπτουν από τη λειτουργία της. Όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας, η Εταιρία, εστιάζει περισσότερο στη χρήση «καθαρών» πηγών, όπως το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα οι εκπομπές αέριων ρύπων να είναι σχετικά περιορισμένες σε σύγκριση με άλλες περισσότερο ρυπογόνες μορφές ενέργειας.

Νέο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας
Το 2014 ολοκληρώθηκε στο εργοστάσιο στον Αλμυρό Μαγνησίας το νέο περιβαλλοντικό πρόγραμμα κατασκευής και λειτουργίας επαγωγικού κλιβάνου στο έλαστρο για την αναθέρμανση των μπιγιετών. Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη συνακόλουθη μείωση των αερίων εκπομπών. Η έναρξη λειτουργίας του επαγωγικού κλιβάνου αναθέρμανσης μπιγιετών πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 και η εξοικονόμηση ενέργειας ανήλθε σε 17.100 MWh. Παράλληλα, το ίδιο πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί και στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016.

Αξιοπιστία στις μετρήσεις
Η Εταιρία έχει αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη τη διενέργεια μετρήσεων των επιπέδων σκόνης περιμετρικά των εργοστασίων Θεσσαλονίκης και Αλμυρού Μαγνησίας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων επιβεβαιώνουν πως σε κάθε περίπτωση τα επίπεδα σκόνης παραμένουν εντός των ορίων που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς. Παράλληλα γίνονται συνεχείς μετρήσεις και καταγραφές στα σημεία εκπομπής (καμινάδες των εργοστασίων) με ειδικούς μετρητές.

Αποδοτική χρήση πρώτων υλών
Για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας η Εταιρία προμηθεύεται διάφορες ύλες και υλικά. Ωστόσο η πρώτη ύλη που κυρίως χρησιμοποιείται, είναι παλαιοσίδηρος (σκραπ σιδήρου). Μέσω της συστηματικής αξιοποίησης του παλαιοσιδήρου ως πρώτη ύλη, η Εταιρία αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο ανακυκλωτή παλαιοσιδήρου στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή είναι ιδιαίτερα υψηλό, με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον. Το 2014 το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε σε 99,79% για το εργοστάσιο Θεσσαλονίκης, ενώ αντίστοιχα σε 92% για το εργοστάσιο στον Αλμυρό Μαγνησίας.

Χρήση νερού
Το νερό αποτελεί πολύτιμο φυσικό πόρο και η ορθολογική χρήση του αποτελεί υποχρέωση όλων. Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποδοτική χρήση του και τον περιορισμό των ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα.

Εξοικονόμηση φυσικών πόρων: Σύστημα ανακύκλωσης νερού ψύξης σκωρίας ηλεκτρικού κλιβάνου
Στο πλαίσιο εξοικονόμησης των φυσικών πόρων το εργοστάσιο Θεσσαλονίκης διαθέτει και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης νερού για την ψύξη της σκωρίας ηλεκτρικού κλιβάνου του χαλυβουργείου. Το εν λόγω σύστημα αποτελείται από δεξαμενές συλλογής υδάτων και κατάλληλο σύστημα άντλησης. Με αυτό τον τρόπο γίνεται εφικτή η εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων νερού κάθε έτος. Το 2014 η μονάδα απέφερε εξοικονόμηση  5.030 m3 νερού.

Όλες οι ποσότητες νερού που χρησιμοποιεί η Εταιρία παρακολουθούνται και καταγράφονται μεθοδικά με βάση τα συστήματα μέτρησης και καταγραφής που διαθέτει. Οι ποσότητες που αντλούνται από τις γεωτρήσεις, βρίσκονται πάντοτε εντός των ορίων που προβλέπονται από τις άδειες χρήσης νερού, ενώ η περιοχή στην οποία πραγματοποιείται η άντληση δεν εμπίπτει σε κάποιο καθεστώς προστασίας λόγω βιοποικιλότητας.

Εξοικονόμηση φυσικών πόρων: Λειτουργία μονάδας αντίστροφης όσμωσης
Το εργοστάσιο στον Αλμυρό Μαγνησίας, διαθέτει και λειτουργεί μονάδα αντίστροφης όσμωσης από το έτος 2008, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τη χρήση σημαντικών ποσοτήτων του πολύτιμου γλυκού νερού. Το 2014 η μονάδα απέφερε 516.000 m3 νερού.

Η αντίστροφη όσμωση τροφοδοτείται με υφάλμυρο νερό και αποτελεί μία διεργασία κατά την οποία διαχωρίζεται το καθαρό νερό από το νερό που περιέχει άλατα με τη βοήθεια μίας ημιπερατής μεμβράνης, η οποία δρα σαν μοριακό και ιοντικό φίλτρο. Το σύστημα μεμβρανών που εφαρμόζεται στα συστήματα αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού είναι ικανό να απορρίψει το 99% των αλάτων που βρίσκονται σε διάλυση στο υφάλμυρο νερό. Σε ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης, το πλούσιο σε άλατα νερό, μέσω μιας αντλίας, συμπιέζεται σε πίεση μεγαλύτερη από την οσμωτική του πίεση και τροφοδοτείται στη μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης. Καθαρό νερό περνά μέσα από τη μεμβράνη και συλλέγεται από την άλλη πλευρά.

Η Εταιρία επιδιώκει την εφαρμογή πρακτικών ανακυκλοφορίας νερού, όπου αυτό είναι εφικτό. Συγκεκριμένα, στα εργοστάσια στον Αλμυρό Μαγνησίας και στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται ανακυκλοφορία του νερού που χρησιμοποιείται για ψύξη στα διάφορα δίκτυα, αφού πρώτα υποστεί επεξεργασία στις μονάδες επεξεργασίας νερού και ψύξη στους πύργους ψύξης.

Διαχείριση αποβλήτων
Η Εταιρία εφαρμόζει πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων, που παράγονται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική διαχείριση όσον αφορά στην παραγωγή υποπροϊόντων και αποβλήτων σε όλες τις παραγωγικές μονάδες, ακολουθεί τρεις συγκεκριμένες βασικές αρχές:

 • αποφυγή παραγωγής
 • επαναχρησιμοποίηση,
 • ανακύκλωση,
 • αξιοποίηση / ανάκτηση ενέργειας και
 • ορθολογική διάθεση.

Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται μέσω της συνεργασίας με εταιρίες συστημάτων εναλλακτικής  διαχείρισης, οι οποίες διαθέτουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εγκρίσεις, καθώς και με αδειοδοτημένες (ανά κατηγορία αποβλήτου) εταιρίες συλλογής, μεταφοράς, διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων.

Το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων που παράγονται, οδηγούνται προς ανακύκλωση και ενεργειακή αξιοποίηση, ενώ ένα μικρό μόνο μέρος τους οδηγείται προς διάθεση.

Προστασία της βιοποικιλότητας
Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία δεν υπάγονται σε κάποιο καθεστώς προστασίας αναφορικά με τη βιοποικιλότητα. Ωστόσο η Εταιρία αναγνωρίζει την υψηλή σημασία της προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας, ενώ σε κάθε περίπτωση οι όποιες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις προκύπτουν από τη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων, από τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Διοικητική δομή για την προστασία του περιβάλλοντος
Στην οργανωτική δομή και των δύο παραγωγικών μονάδων της Εταιρίας, έχει ενταχθεί και λειτουργεί ειδικό τμήμα περιβάλλοντος, με σκοπό την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την παρακολούθηση της πορείας των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και την εφαρμογή της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Η Διοίκηση ενημερώνεται απευθείας από τα αρμόδια στελέχη αναφορικά με τα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και παρακολουθεί την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Εκπαίδευση σε θέματα  περιβάλλοντος
Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και η δημιουργία περιβαλλοντικής κουλτούρας επιτυγχάνεται με την ενεργό συμμετοχή όλων. Για το λόγο αυτό η Εταιρία δίνει έμφαση στην εκπαίδευση των εργαζομένων της σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση πρώτων υλών και αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, σχετική νομοθεσία κ.λπ.).

Επενδύσεις και δαπάνες
Η Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την παροχή των απαραίτητων πόρων, για την προστασία του περιβάλλοντος. Με σκοπό την αναβάθμιση των υποδομών, καθώς και τη συνεχή βελτίωση των σχετικών επιδόσεών της, πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση σημαντικές επενδύσεις.

Λοιπές εκπομπές
Ως αποτέλεσμα της καύσης φυσικού αερίου για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, προκύπτουν εκπομπές οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και εκπομπές διοξειδίου του θείου CO2. Η Εταιρία παρακολουθεί, καταγράφει και διαχειρίζεται τις εκπομπές αυτές, φροντίζοντας οι τιμές τους να βρίσκονται εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων ορίων.

Νέο πρόγραμμα για τη μείωση των εκπομπών
Νέο περιβαλλοντικό πρόγραμμα εγκατάστασης συστήματος απότομης ψύξης των απαερίων του χαλυβουργείου HTQ (high temperature quenching system) βρίσκεται σε εξέλιξη στο εργοστάσιο της Sovel A.E. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εγκατάστασης με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξινών-φουρανίων και των διάχυτων εκπομπών. Η εγκατάσταση και λειτουργία του προγράμματος προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2015.

Μεταφορές
Η φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας προϋποθέτει τη μεταφορά πρώτων υλών και υλικών από τους προμηθευτές της στις εγκαταστάσεις της, καθώς και μεταφορά και διανομή των προϊόντων, προς τους διανομείς/πελάτες μετά την παραγωγή τους. Αντίστοιχα, μεταφορές πραγματοποιούνται για τη μετακίνηση των εργαζομένων προς τον τόπο εργασίας και αντίστροφα, ενώ κάποια στελέχη πραγματοποιούν και επαγγελματικά ταξίδια.

Εφαρμόζεται μια σειρά από πρακτικές, οι οποίες μεταξύ άλλων έχουν ως αποτέλεσμα και τον περιορισμό, τόσο των εκπομπών CO2, όσο και των λοιπών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν λόγω της μετακίνησης εργαζομένων:

 • μεταφορά προσωπικού με μισθωμένα ή/και εταιρικά λεωφορεία.
 • απασχόληση προσωπικού από την τοπική κοινωνία.
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρία. Η Διοίκηση φροντίζει για την εφαρμογή πρακτικών με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των όποιων επιπτώσεων προκύπτουν από τη λειτουργία της Εταιρίας.

Περιβαλλοντική πολιτική

 • Διατίθενται όλες οι απαιτούμενες άδειες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Προωθείται και ενθαρρύνεται η ανταλλαγή των περιβαλλοντικών γνώσεων και εμπειριών της Εταιρίας με το κράτος, τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς, ώστε να λειτουργούμε σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την κοινωνία.
 • Προωθείται η περιβαλλοντική πολιτική της Εταιρίας στους εργολάβους, στους προμηθευτές και στους συνεργάτες της.
 • Συνεργαζόμαστε με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες για τη διαχείριση των αποβλήτων μας.
 • Έχει οριστεί στέλεχος με ευθύνη τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων.
 • Η ανταλλαγή πληροφοριών με τον κοινωνικό περίγυρο γίνεται σε πνεύμα ειλικρινούς διαλόγου και αμοιβαίου σεβασμού.
 • Κατά το σχεδιασμό και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων λαμβάνονται υπόψη η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η ενεργειακή απόδοση με γνώμονα την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.
 • Η παραγωγική διαδικασία προσαρμόζεται διαρκώς στα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, όπως υιοθέτηση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών της Ε.Ε., όπου αυτές είναι εφαρμόσιμες, με κύριο στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Λαμβάνεται μέριμνα για τη διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού ώστε να αποκτήσει περιβαλλοντική ευαισθησία και υπευθυνότητα.
 • Εφαρμόζονται προγράμματα για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, όπως τα στερεά και υγρά απόβλητα, οι εκπομπές αέριων ρύπων, η εκπομπή θορύβου, η ανακύκλωση / επαναχρησιμοποίηση / ανάκτηση υλικών, η διαχείριση ενέργειας και νερού, καθώς και πρακτικές ευταξίας.
 • Επιθεωρούνται περιοδικά όλα τα μέσα και οι διαδικασίες ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Αξιολογείται περιοδικά η διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων και καθορίζονται νέοι κάθε φορά στόχοι, ώστε να επιτυγχάνεται διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Η Εταιρία με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της, εφαρμόζει από το 2005 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης τόσο στο εργοστάσιο στον Αλμυρό Μαγνησίας, όσο και στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης.

Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζονται και στις δύο παραγωγικές μονάδες της Εταιρίας, είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004.