Αντικειμενικός σκοπός της ΣΙΔΕΝΟΡ  είναι η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη μέσω της συνεχούς επίτευξης των επιθυμητών από τον πελάτη αποτελεσμάτων, στο συμφωνηθέντα χρόνο.

Η Διοίκηση της εταιρίας έχει αφοσιωθεί στην φιλοσοφία της συνεχούς προσπάθειας για:

 • Την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων, των μέσων παραγωγής και των διαδικασιών.
 • Την περαιτέρω ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού.
 • Τη βελτίωση της επικοινωνίας, του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της εταιρίας, συμπεριλαμβανόμενων των προμηθευτών, καθώς επίσης και του πελάτη.
 • Την αυστηρή τήρηση της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Οι υπευθυνότητες κάθε στελέχους σε κάθε επίπεδο διοίκησης περικλείουν:

 • Την προώθηση της Πολιτικής για Ποιότητα και την εξασφάλιση ότι η Πολιτική αυτή γίνεται κατανοητή, εφαρμόζεται και διατηρείται, έτσι ώστε η Ποιότητα να γίνει μια υπόθεση που αφορά όλους.
 • Τον ειδικό καταμερισμό των ευθυνών για την Ποιότητα.
 • Την αναγνώριση των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη.
 • Τον καθορισμό στόχων που αφορούν την Ποιότητα, όπως την λειτουργικότητα, ικανότητα και πιστότητα των προϊόντων.
 • Τον υπολογισμό και αξιολόγηση του κόστους σχετικά με την Ποιότητα.
 • Την αναθεώρηση και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας και των προγραμμάτων προς επίτευξη των στόχων και την πρόβλεψη των προβλημάτων.
 • Τη διατήρηση, τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής.
 • Τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και τον προγραμματισμό της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού επί της εργασίας.
 • Τη σοβαρή και σε βάθος ανάλυση όλων των παραπόνων με σκοπό την μακροπρόθεσμη ικανοποίηση των πελατών.

Το Σύστημα Ποιότητας της ΣΙΔΕΝΟΡ υποστηρίζεται από την πλήρη δέσμευση της Διεύθυνσης στα Ιδανικά Ποιότητας και στην απόλυτη ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη, και από την πεποίθηση όλης της Εταιρίας ότι η Ποιότητα και η Καινοτομία είναι οι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για επιβίωση και πρόοδο στη νέα οικονομική εποχή.