Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 21009/4/1/2013 ανακοίνωσης του Τμήματος Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ, η εταιρία ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., σύμφωνα με τo άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και την υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι την 31/12/2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 26751, η υπ’ αριθμ. 29659/12-19/12/2012 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε:

– η απορρόφηση από την 100% θυγατρική εταιρία ΔΕΠΑΛ Α.Ε. του αποσχισθέντος βιομηχανικού κλάδου «Μεταποίηση παλαιοσιδήρου και την εξ’ αυτού παραγωγή επιμηκών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα» της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, βάσει Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31/10/2012 και με την με αριθμό 5728/14-12-12 Συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Γ. Καραγεώργη, και

– η τροποποίηση των άρθρων 1 (Επωνυμία) και 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της επωφελούμενης εταιρίας ΔΕΠΑΛ Α.Ε. βάσει σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11/12/12, σύμφωνα με την οποία η εταιρία ΔΕΠΑΛ Α.Ε. μετονομάζεται σε ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε 2.725.245 ευρώ διαιρούμενο σε 403.740 μετοχές ονομαστικής αξίας 6,75 ευρώ.