Αντικειμενικός σκοπός της ΣΙΔΕΝΟΡ  είναι η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη μέσω της συνεχούς επίτευξης των επιθυμητών από τον πελάτη αποτελεσμάτων, στο συμφωνηθέντα χρόνο.

 • Εφαρμόζουμε Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
 • Εφαρμόζουμε τη σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε διαρκώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ποιότητας.
 • Συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και τις νομικές και τεχνικής φύσεως απαιτήσεις για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουμε.
 • Αναγνωρίζουμε και ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών της Εταιρείας.
 • Παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, ανάγκες και προσδοκίες των πελατών μας και λαμβάνουμε σοβαρά υπ΄ όψιν την ανατροφοδότηση από τους πελάτες μας (σχόλια, παράπονα, υποδείξεις).
 • Θέτουμε αντικειμενικούς στόχους για την Ποιότητα και παρακολουθούμε την πορεία τους.
 • Διασφαλίζουμε την πλήρη ενημέρωση κάθε εργαζόμενου στις συγκεκριμένες του ευθύνες για την Ποιότητα με τη συμμετοχή του στην προετοιμασία, εφαρμογή και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Ποιότητα.
 • Φροντίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας να έχει την απαραίτητη εκπαίδευση, κατάρτιση και ενημέρωση.
 • Διαθέτουμε τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, επιμόρφωση και μέσα που απαιτούνται για την υποστήριξη της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας.
 • Χρησιμοποιούμε σύγχρονες πρακτικές και μέσα και βελτιστοποιούμε τις εσωτερικές μας λειτουργίες.
 • Αναγνωρίζουμε τους πιθανούς επαγγελματικούς κινδύνους και εφαρμόζουμε μέτρα εξάλειψής τους. Αναγνωρίζουμε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και αναλαμβάνουμε δράσεις αξιοποίησής τους.
 • Προσέχουμε ώστε οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι και διαδικασίες να σέβονται το περιβάλλον και να είναι ασφαλείς για τους εργαζόμενους.