Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ερεύνησε επί σειρά ετών και σε βάθος τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας επιμήκων ελατών προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα. Με την ομόφωνη απόφασή της αρ. 617/2015, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι δεν υφίσταται συντονισμός στις τιμολογιακές πρακτικές των χαλυβουργιών «ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.», «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» και «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», απορρίπτοντας ως αβάσιμες σχετικές καταγγελίες.

Παράλληλα, με την υπ’ αριθ. 614/2015 απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδέχθηκε τις δεσμεύσεις που προτάθηκαν από την «ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΕΝΧΕ) και από τις εταιρίες «ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.», «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» και «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της ΕΝΧΕ. Ειδικότερα, η ΕΝΧΕ και τα τρία μέλη της ανέλαβαν τη δέσμευση να τροποποιήσουν το καταστατικό της Ένωσης, ώστε να ορίζεται ρητά ότι οι εταίροι της Ένωσης δεν αποτελούν εν τοις πράγμασι διαχειριστές της και ότι ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΕΝΧΕ δεσμεύεται από τις αρχές της ουδετερότητας, αντικειμενικότητας και εχεμύθειας έναντι καθενός εκ των μελών της ΕΝΧΕ, αναφορικά με οποιαδήποτε διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και κοινοποίησης στοιχείων που κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο της ΕΝΧΕ.

Επιπλέον, η ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε ανέλαβε τις εξής δεσμεύσεις: α) ότι δεν πρόκειται να προβεί ποτέ στο μέλλον σε διαβίβαση οποιωνδήποτε στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων παραγωγής ή εξαγωγών) αυτής προς την ΕΝΧΕ, πλην όσων προκύπτουν από ήδη δημοσιευμένες στο κοινό πληροφορίες της, β) ότι θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της, ως μέλος της ΕΝΧΕ, ώστε να εισαχθούν στο Καταστατικό της ΕΝΧΕ απαγορεύσεις (καταστατικοί όροι) σχετικά με τη συλλογή τυχόν οποιωνδήποτε μη δημόσια προσβάσιμων στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων παραγωγής ή εξαγωγών), τα οποία αφορούν τα μέλη της ΕΝΧΕ, και ότι σε κάθε περίπτωση η ΕΝΧΕ θα τηρεί απολύτως εμπιστευτικά έναντι των μελών της όλα τα στοιχεία που αφορούν ανταγωνιστές τα οποία λαμβάνει από οποιαδήποτε πηγή, γ) ότι ο εκπρόσωπος της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ. στην ΕΝΧΕ δε θα έχει δικαίωμα πρόσβασης σε τυχόν συλλεγόμενες από το νόμιμο πληρεξούσιο της ΕΝΧΕ, μέσω οποιασδήποτε νόμιμης πηγής, ατομικές πληροφορίες άλλων μελών της Ένωσης.

Τέλος, η Εταιρία μας επιβεβαιώνει τη διαχρονική προσήλωσή της στους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού. Προσήλωση που χαρακτηρίζει παγίως την επιτυχημένη εμπορική δραστηριοποίηση της ΣΙΔΕΝΟΡ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως άλλωστε αναγνώρισε και στην απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού.