Οι άνθρωποί μας είναι το κλειδί της επιτυχίας μας. Για το λόγο αυτό επενδύουμε ουσιαστικά και συστηματικά στην επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, διατήρηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας. Αναγνωρίζοντας την αξία της συμβολής των ανθρώπων μας στην επιχειρηματική μας πορεία και τη μελλοντική μας ανάπτυξη, φροντίζουμε να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, το οποίο υποστηρίζει υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα, που αποτελεί βασική μας προτεραιότητα.

Στην Εταιρία, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ίσες ευκαιρίες αναφορικά με την αμοιβή, την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους.

 

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

H επαγγελματική ανάπτυξη είναι διαρκής και ενσωματώνεται στις καθημερινές εργασιακές δραστηριότητες. Η Εταιρία υποστηρίζει τη συνεχή και συστηματική αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Στην Εταιρία πραγματοποιείται διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, ώστε να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και να επιτυγχάνεται μια αποτελεσματική και ουσιώδης εκπαίδευση των εργαζομένων.

 

Αξιολόγηση και παροχές

Η εταιρία έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, μέσω του οποίου αναγνωρίζεται η υψηλή απόδοση των εργαζομένων και ενισχύεται η δέσμευση τους στην υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί. Το σύστημα αυτό είναι συνδεδεμένο με τις εκάστοτε μισθολογικές αναπροσαρμογές και κίνητρα, καθώς και με την εξέλιξη και ανέλιξη των εργαζομένων.

Πέραν όμως των αμοιβών η Εταιρία προσφέρει στους ανθρώπους της μία σειρά από πρόσθετες παροχές, βάσει ίσης μεταχείρισης, σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων.

 

Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε στην Εταιρία μας  μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας πατώντας εδώ.

Εναλλακτικά μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας πατώντας εδώ.

 

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα αξιολογούνται σε σχέση με τις ανάγκες της Εταιρίας μας και εξετάζονται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για να αξιοποιηθούν σε υφιστάμενες ή μελλοντικές συνεργασίες.