Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας

Η Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά για τους συμφωνηθέντες σκοπούς, όπως είναι να θεμελιώσει και να εκπληρώσει μία συμβατική υποχρέωση, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά της ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία υπάρχει συγκατάθεσή σας.

 

Ποιου και τι είδους προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, αφορούν σε φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρία, τους εκπροσώπους νομικών προσώπων-πελατών, συνεργαζόμενων τρίτων εταιριών ή υπεργολάβων, επισκέπτες, καθώς και όσους έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία. Τα δεδομένα αφορούν σε:

 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου, επωνυμία εργοδότη, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου.
 • Στοιχεία ταυτοποίησης για την ασφαλή είσοδο και παραμονή στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, όπως αριθμό ταυτότητας / διαβατηρίου / άδειας παραμονής, αριθμό αδείας οχήματος, κυκλοφορίας οχήματος.
 • Πληροφορίες σχετικά με τον διακομιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.
 • Επιπρόσθετα στοιχεία, σε ό,τι αφορά στους πελάτες, συνεργαζόμενες τρίτες εταιρίες και υπεργολάβους:
  • Λεπτομέρειες πληρωμής, παράδοσης και τιμολόγησης.
  • Έγγραφα που απαιτούνται για εργασίες τρίτων στις εγκαταστάσεις μας.

 

ή αναφορικά με τους αιτούντες εργασία:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και σχετικά έγγραφα για την τεκμηρίωση των εν λόγω στοιχείων.
 • Ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα.
 • Λεπτομέρειες σχετικές με την ασφαλιστική κατάσταση και τυχόν υφιστάμενο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
 • Προϋπηρεσία και ακαδημαϊκά προσόντα.
 • Συστάσεις προϋπηρεσίας.
 • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που τυχόν παρέχονται μέσω των εγγράφων που υποβάλλονται.


Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επεξεργασία περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο και εκτελείται από την Εταιρία μας  ή και άλλες εταιρίες της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, καθώς και συνεργαζόμενες τρίτες εταιρίες και υπεργολάβους μας, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση των συμφωνηθέντων σκοπών. Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν. Προσωπικά δεδομένα διαμοιράζονται σε τρίτα μέρη όταν είναι αναγκαίο για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και τη διευκόλυνση της συμφωνημένης συνεργασίας μαζί σας ή επιβάλλεται στην Εταιρία μας από δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των νόμιμων υποχρεώσεων μας.

 

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποσταλούν σε άλλες εταιρίες της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, καθώς και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρίες και υπεργολάβους, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεών τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε εταιρίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εφόσον αφορά το τοπικό δίκτυο πωλήσεων: Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Γκάνα, Ελβετία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Κόσσοβο, Λίβανος, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Σερβία, Τουρκία.

 

Υπηρεσίες cloud μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η πρόθεση της Εταιρίας μας είναι να διασφαλίσει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προφύλαξης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σε οποιαδήποτε φάση ή τοποθεσία επεξεργασίας. Η Εταιρία μας, οι υπεργολάβοι μας, οι εξωτερικοί συνεργάτες μας, όταν χρησιμοποιούνται, απαιτείται να λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και τροποποιήσεις.

 

Τήρηση προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προαναφερόμενοι σκοποί για την επεξεργασία των δεδομένων σας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για μια περίοδο η οποία συναρτάται με τον συμφωνηθέντα σκοπό. Εντούτοις, είναι δυνατό να τηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο από το νόμο ή κατ΄ επιταγή εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας έως τη στιγμή που τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ενεργά.

 

Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δημιουργία προφίλ

Δεν λαμβάνει χώρα  καμία αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ούτε και αντίστοιχη διαδικασία δημιουργίας προφίλ βάσει των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων

Παρακαλούμε ενημερωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα :

 1. Να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να ζητήσετε την χορήγηση αντιγράφου.
 2. Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων.
 3. Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων ή να ζητήσετε να επιβληθούν περιορισμοί στην επεξεργασία τους. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να διαταράξει τη συνεργασία ή / και την προσφορά υπηρεσιών, ανάλογα με τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων.
 4. Για πληροφορίες που συλλέγονται μόνο με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
 5. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, προϋποθέσεις ή προαπαιτούμενα. Παραδείγματος χάρη στις περιπτώσεις 3 και §4, ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα αυτά, αν κάτι τέτοιο υπαγορεύεται από το νόμο, ή για έννομα συμφέροντα της Σιδενόρ Α.Ε. μέχρις ότου  τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ισχυρά.
 6. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύννομα ή δεν έχουμε ικανοποιήσει επαρκώς τα δικαιώματά σας ως ανωτέρω, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Εποπτική Αρχή της χώρας κατοικίας, εργασίας σας ή της Σιδενόρ Α.Ε. Τα στοιχεία της Εποπτικής Αρχής για την Σιδενόρ Α.Ε. είναι: Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ιστοσελίδα: www.dpa.gr, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr).

 

Επικαιροποιήσεις δήλωσης

Στην προσπάθειά μας να βελτιώνουμε συνεχώς την προστασία των δεδομένων σας, τη σαφή και ξεκάθαρη πληροφόρησή σας σχετικά με την επεξεργασία τους και την τήρηση του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε αλλαγές.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στον   τηλεφωνικό αριθμό: 210 6787836, ή εναλλακτικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@sidenor.vionet.gr.