Το Ελκεμέ, Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 με στόχο την υποστήριξη της ελληνικής μεταλλουργικής βιομηχανίας. Διαθέτοντας σύγχρονα εργαστήρια, εστιάζει στη βιομηχανική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων του επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς τομείς μετάλλων (αλουμινίου, χαλκού, χάλυβα και ψευδαργύρου) με στόχο την παροχή αποδοτικών λύσεων στους πελάτες του. Οι δραστηριότητες του Ελκεμέ εστιάζουν κυρίως στην εφαρμοσμένη τεχνολογική με σκοπό:
α. Την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και τη βελτίωση της ποιότητας των υπαρχόντων προϊόντων
β. Τη βελτιστοποίηση των βιομηχανικών διεργασιών, για την ανάπτυξη ενεργειακά και οικονομικά αποδοτικών λειτουργιών με προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και το περιβάλλον.
γ. Τη διαρκή εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μονάδων παραγωγής σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς και διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την ανακύκλωση, σταθεροποίηση και αξιοποίηση των παραπροϊόντων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών.
Ο βασικός στόχος του Ελκεμέ είναι η παροχή ερευνητικών υπηρεσιών (R&D services) υψηλής προστιθέμενης αξίας και η εξεύρεση τεχνικών λύσεων με εφαρμογή σε επιχειρηματικές και παραγωγικές διαδικασίες που επιτυγχάνονται μέσω:

 • Στελέχωσης και συνεργασίας με υψηλών ικανοτήτων και δεξιοτήτων επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.
 • Επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό με συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση.
 • Υιοθέτησης ενός ευέλικτου πελατοκεντρικού επιχειρηματικού προτύπου.
 • Υψηλής αξιοπιστίας και τεχνολογικής αιχμής εργαστηρίων
 • Υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων στη μεταλλουργία, επιστήμης των υλικών και της μηχανικής περιβάλλοντος.
 • Διαμόρφωσης ισχυρών δεσμών με πελάτες, συνεργάτες και εργαζομένους, παράλληλα με τη συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, δημιουργώντας ένα δίκτυο «γνώσης», «δεξιοτήτων» και «αριστείας».

Τα εργαστήρια του Ελκεμέ στοχεύουν στην αριστεία και είναι διεθνώς αναγνωρισμένα, και διακρίνονται:

 • Για την επιτυχημένη συνεργασία τους με εταιρίες ή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα σε συλλογικά ερευνητικά προγράμματα
 • Για τη συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς όπως διεργαστηριακά σχήματα αναλυτικών προσδιορισμών (Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας).

Τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ελκεμέ, συμμετέχουν σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς ή και διεθνείς επιστημονικούς / τεχνικούς οργανισμούς και επιτροπές, όπως η Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρεία (μέλος της Federation of the European Materials Societies, FEMS), ASM International, European Microbeam Analysis Society (EMAS), Waste-to-Energy Research and Technology Council (WTERT) και Technical Working Group (TWG) του European IPPC Bureau for Non-Ferrous Metals. Επίσης, συνεισφέρουν συστηματικά μέσω δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεων σε συνέδρια καθώς και μέσω ομιλιών και διαλέξεων σε Πανεπιστήμια, αλλά και σε σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες. Το Ελκεμέ είναι επίσης μέλος της HellasLab (μέλος της Eurolab).
Το Ελκεμέ συνεργάζεται συστηματικά με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού σε επίπεδο πρακτικών ασκήσεων αλλά και για την εκπόνηση Διπλωματικών και Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών, βασιζόμενων σε βιομηχανικά ερευνητικά έργα με σημαντικό τεχνικο-οικονομικό όφελος. Επίσης συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (εθνικά και ευρωπαϊκά) σε συνεργασία με άλλες εταιρίες της Viohalco, καθώς και με αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια.
Τα βασικά τμήματα/εργαστήρια του Ελκεμέ είναι τα ακόλουθα:

 • Μεταλλουργικών Διεργασιών
 • Φυσικής Μεταλλουργίας και Μεταλλοτεχνίας
 • Μεταλλογραφίας και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας
 • Περιβάλλοντος και Διάβρωσης
 • Μηχανικών Δοκιμών και Τεχνολογίας των Κατεργασιών
 • Επιστήμης των Επιφανειών και Επιστρωμάτων
 • Αναλυτικής Χημείας
 • Μαθηματικής Προσομοίωσης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση κραμάτων και διεργασιών
 • Διεξαγωγή βιομηχανικών δοκιμών με επιστημονική παρακολούθηση
 • Προσομοίωση πυρομεταλλουργικών, θερμικών και χυτευτικών διεργασιών καθώς και κατεργασιών μορφοποίησης με στόχο τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών
 • Συνδέσεις και συγκολλήσεις
 • Χαρακτηρισμός μικροδομών
 • Ανάλυση αστοχιών και μηχανική θραύσεων
 • Μελέτη επιφανειών και επιστρωμάτων
 • Χαρακτηρισμός και μελέτη στρωματικών σύνθετων υλικών
 • Χημική, ορυκτολογική ανάλυση και μελέτη κρυσταλλογραφικού προσανατολισμού
 • Προστασία περιβάλλοντος και διαχείριση αποβλήτων/ ανακύκλωση
 • Συστήματα και μεθοδολογίες ενεργειακής διαχείρισης
 • Μεταλλουργία χάλυβα, χαλκού, ορειχάλκου και ψευδαργύρου
 • Προστασία από τη διάβρωση
 • Αξιολόγηση μηχανικής συμπεριφοράς υλικών
 • Διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα

Το Ελκεμέ συνεργάζεται με τα Τμήματα Τεχνολογίας των εταιριών της Viohalco, τα οποία παρακολουθούν από κοντά τις νέες τάσεις στην αγορά, με στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων και την εκπλήρωση των προσδοκιών των πελατών.
Ως συνεχώς εξελισσόμενο κέντρο αριστείας, η Διοίκηση του Ελκεμέ εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2008, και ISO/IEC 17025:2005) και επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο, δημιουργώντας ισχυρές και μακροχρόνιες εργασιακές σχέσεις και προωθώντας τη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση. Η Διοίκηση παρακινεί διαρκώς τα μέλη της ομάδας του Ελκεμέ να βελτιώσουν το επίπεδο των επιστημονικών τους γνώσεων και ικανοτήτων, μέσω της συνεχούς ενθάρρυνσης για τη συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα και σε συνεργασία με τη βιομηχανία, για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων που προκύπτουν από τις ανάγκες των παραγωγικών μονάδων.