01_01_Stateholders_1600x400_01Μέτοχοι

Δίαυλοι επικοινωνίας

 • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
 • Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
 • Επικοινωνία αναλυτών με στελέχη του Ομίλου
 • Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων
 • Ενημέρωση και παρουσιάσεις αποτελεσμάτων σε 3μηνη, 6μηνη και ετήσια βάση

Κύρια θέματα

 • Κερδοφορία και μερίσματα
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
 • Συγκράτηση του κόστους λειτουργίας
 • Διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μετόχων
 • Υπεύθυνη Εταιρική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πελάτες

Δίαυλοι επικοινωνίας

 • Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
 • Συνεχής επικοινωνία μέσω του εμπορικού τμήματος
 • Διαχείριση παραπόνων
 • Παρουσία σε κλαδικές εκθέσεις

Κύρια θέματα

 • Ποιότητα και αξιοπιστία προϊόντων και υπηρεσιών
 • Εμπλουτισμός του προϊοντικού χαρτοφυλακίου με νέα πρωτοπόρα και υψηλής τεχνολογίας προϊόντα
 • Χρόνοι παράδοσης
 • Υποστήριξη μετά την πώληση

Εργαζόμενοι

Δίαυλοι επικοινωνίας

 • Εσωτερικό δίκτυο (intranet)
 • Διαδικασία αξιολόγησης εργαζομένων
 • Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ενημερωτικών δελτίων σε πίνακες ανακοινώσεων (για το εργατικό δυναμικό)
 • Εταιρικές εκδηλώσεις

Κύρια θέματα

 • Ανάπτυξη και εξέλιξη
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Θέματα υγείας και ασφάλειας
 • Σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων
 • Κινητικότητα εργαζομένων
 • Παροχές

Τοπικές Κοινωνίες

Δίαυλοι επικοινωνίας

 • Επικοινωνία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις των τοπικών κοινωνιών

Κύρια θέματα

 • Στήριξη της απασχόλησης μέσω προσλήψεων εργαζομένων από τις τοπικές κοινότητες
 • Επιλογή προμηθευτών από τις τοπικές κοινότητες
 • Υποστήριξη δράσεων τοπικής κοινωνίας
 • Προστασία του περιβάλλοντος

Προμηθευτές

Δίαυλοι επικοινωνίας

 • Συνεχής επικοινωνία, μέσω του τμήματος προμηθειών
 • Συμμετοχή σε κλαδικές ενώσεις
 • Παρουσία σε εκθέσεις προμηθευτών

Κύρια θέματα

 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Πιστοποιήσεις προϊόντων
 • Αξιοκρατική / αντικειμενική αξιολόγηση
 • Υποστήριξη τοπικών προμηθευτών
 • Θέματα πληρωμών

Αρχές – Πολιτεία – Κράτος

Δίαυλοι επικοινωνίας

 • Συμμετοχή σε συνέδρια και εκδηλώσεις κλαδικού ή γενικότερου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
 • Διαβούλευση με εκπροσώπους της πολιτείας και των θεσμικών αρχών σε εθνικό επίπεδο ή/και περιφερειακό επίπεδο

Κύρια θέματα

 • Συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους κανονισμούς
 • Στήριξη δράσεων και προγραμμάτων της Πολιτείας
 • Καταβολή φόρων
 • Εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου
 • Απασχόληση εργαζομένων

Τα σημαντικά θέματα που προκύπτουν από τον διάλογο με τους συμμετόχους, αξιοποιούνται κατά τον σχεδιασμό των δράσεων του Ομίλου, με σκοπό την προαγωγή της συνεργασίας και την παραγωγή αξίας για κάθε ομάδα συμμετόχων. Η πληροφόρηση που προκύπτει από τη συνεχή επικοινωνία με τους συμμετόχους, ενσωματώνεται:

 • στον ανασχεδιασμό διαδικασιών
 • στη βελτίωση των επιδόσεων σε συγκεκριμένους τομείς (προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικές διαδικασίες, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, περιβαλλοντική επίδοση)
 • στην αναβάθμιση του επιπέδου της συνεργασίας με κάθε ομάδα συμμετόχων και την κοινωνία γενικότερα.
01_02_Corporate responsibility_1600x400_01Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με τη στρατηγική, την έρευνα και την ανάπτυξη, την παραγωγική διαδικασία αλλά και με άλλους τομείς του Ομίλου Σιδενόρ. Η ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Όμιλο Σιδενόρ αφορά επίσης και την υποστήριξή του προς τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται όλες οι Εταιρίες του Ομίλου, καθώς και την ανάπτυξη διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για την επιτυχή υιοθέτηση των αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας ο Όμιλος Σιδενόρ έχει αναπτύξει Πολιτική ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία υιοθετείται από τις θυγατρικές εταιρίες προσδιορίζοντας τους βασικούς άξονες προτεραιοτήτων.

Ο Όμιλος Σιδενόρ και οι θυγατρικές εταιρίες του έχουν ενσωματώσει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, αναγνωρίζοντας πως η μακρόχρονη ανάπτυξή τους και η ευημερία του κοινωνικού συνόλου μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες δραστηριοποιείται, αποτελούν τα κύρια θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Σιδενόρ.

Η Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι σε συμφωνία με τις αξίες του Ομίλου Σιδενόρ, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και καινοτομία και καθορίζεται από τη Διοίκηση, η οποία μεριμνά για τα ακόλουθα:

 • την εφαρμογή της Πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου
 • την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζονται, καθώς και λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από εθελοντικές συμφωνίες, τις οποίες προσυπογράφει και αποδέχεται ο Όμιλος
 • τη συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία με τους συμμετόχους, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους. Η ανάπτυξη δεσμών και σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συμμετόχους, συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες και κάθε επισκέπτη
 • την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση
 • την ανοικτή επικοινωνία, με καθεστώς διαφάνειας για όλους τους συμμετόχους
 • τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, με σκοπό τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων του Ομίλου στο φυσικό περιβάλλον
 • τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμετόχους.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω ακόμα και πέρα από τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, ο Όμιλος Σιδενόρ, σε εθελοντική βάση και με υπευθυνότητα, σχεδιάζει και εφαρμόζει σχετικά προγράμματα, ενώ παράλληλα θέτει στρατηγικές προτεραιότητες, οι οποίες επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:

 1. Οικονομία

Οικονομική ανάπτυξη και εταιρική διακυβέρνηση

Ο Όμιλος Σιδενόρ στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζει σύστημα ορθής Εταιρικής Διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων. Αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει μέτρα τόσο για την ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς.

 1. Αγορά

Ο Όμιλος Σιδενόρ στοχεύει στη βέλτιστη και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των πελατών και επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη, με σκοπό την παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βελτιώνοντας έτσι παράλληλα τη θέση του στο συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα απαιτείται υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά από τους προμηθευτές και συνεργάτες του Ομίλου.

 1. Περιβάλλον

Στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης και πραγματοποιούνται συστηματικές ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο Όμιλος με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζει ποικίλα προγράμματα για τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων, την προώθηση της ανακύκλωσης των μετάλλων, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη διαχείριση των απορριπτόμενων υλικών του.

 1. Κοινωνία

Ανθρώπινο δυναμικό

Ο Όμιλος Σιδενόρ σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του, χωρίς καμία διάκριση. Παράλληλα προσφέρει ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Λαμβάνει συνεχώς προληπτικά μέτρα και υλοποιεί πρόγραμμα επενδύσεων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

Τοπικές κοινωνίες

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ζητήματα εργασίας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος, κοινωνικής πρόνοιας και πολιτισμού. Ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.

Για όλα τα κύρια θέματα που αφορούν τον Όμιλο Σιδενόρ και τις θυγατρικές του, τίθενται σε ετήσια βάση, επιμέρους στόχοι Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι αξιολογούνται ως προς την αποτελεσματικότητα τους και αναθεωρούνται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η πολιτική, τα αποτελέσματα της επίδοσης του Ομίλου στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,  η υλοποίηση των προγραμμάτων, καθώς και η επίτευξη των στόχων δημοσιεύονται σε ετήσια βάση, με σκοπό την ενημέρωση όλων των συμμετόχων. Οι απόψεις των συμμετόχων λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια Ανασκόπηση της Διοίκησης για όλα τα παραπάνω ζητήματα.