Σχέσεις με προμηθευτές
Η Εταιρία χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο με τους προμηθευτές, oι συγκεκριμένες σχέσεις είναι καθοριστικής σημασίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξή της, καθώς οι προμηθευτές παρέχουν πρώτες και βοηθητικές ύλες, εξοπλισμό  και υπηρεσίες, όλα απαραίτητα για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση ανταγωνιστικών προϊόντων.

Διαχείριση της προμηθευτικής αλυσίδας
Η Εταιρία επιλέγει και διαχειρίζεται  τους προμηθευτές της με υπευθυνότητα. Οι προμηθευτές αποτελούν μια σημαντική ομάδα συμμετόχων, καθώς από αυτούς λαμβάνονται οι πρώτες και λοιπές ύλες, ο εξοπλισμός αλλά και οι κατάλληλες υπηρεσίες, που αποτελούν απαραίτητα συστατικά για την ανάπτυξη των προϊόντων. Η Εταιρία, ως αποδέκτης προϊόντων και υπηρεσιών, ανταποκρίνεται υπεύθυνα στις υποχρεώσεις της και πραγματοποιεί ενέργειες ώστε να επηρεάσει θετικά την προμηθευτική αλυσίδα.

Η διαχείριση των ημερήσιων θεμάτων προμηθειών στη Σιδενόρ Βιομηχανική και στη Sovel  πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ολοκληρωμένης εφαρμογής της πλατφόρμας SAP. Με τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής επιταχύνθηκε ο χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των προμηθειών, με ταυτόχρονη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης της εξέλιξης τους. Οι δυνατότητες περεταίρω βελτίωσης που παρέχει η εφαρμογή αυτή είναι πολυάριθμες και αναμένεται στο μέλλον να αξιοποιηθούν ακόμα πιο αποτελεσματικά.

Αναφορικά με τα ποσοτικά στοιχεία των προμηθευτών, ο συνολικός αριθμός των προμηθευτών της Σιδενόρ Βιομηχανική και της Sovel ανέρχεται σε 1.082, με το 61% των προμηθευτών να είναι εγχώριοι και το υπόλοιπο 39% των προμηθευτών να προέρχεται από το εξωτερικό. Το πλήθος των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάστηκε η Εταιρία την τελευταία τριετία, καθώς και η κατανομή των προμηθευτών με βάση τη γεωγραφική περιοχή προέλευσης (εγχώριων και εξωτερικού) απεικονίζεται στα ακόλουθα διαγράμματα.

Αξιολόγηση προμηθευτών και υπεργολάβων
Η αξιολόγηση των προμηθευτών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειάς της Εταιρίας για διαρκή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Οι  προμηθευτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε προμηθευτές υλικών και εξοπλισμού και σε προμηθευτές υπηρεσιών (υπεργολάβους). Η διαφοροποίηση της αξιολόγησης κρίνεται σημαντική προκειμένου να καθίσταται η διαδικασία περισσότερο σχετική με την εκάστοτε συνεργασία και συνεπώς να είναι πιο ουσιώδης και αποτελεσματική.

Τα βασικά βήματα που ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα με το είδος της προμήθειας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Αρχική αξιολόγηση προμηθευτή

 • Οργάνωση της Εταιρίας
 • Πελατολόγιο
 • Σύστημα Ποιότητας / Περιβάλλοντος / Υγείας και Ασφάλειας
 • Ποιότητα παραγόμενου υλικού
 • Χρονική ανταπόκριση
 • Υποστήριξη και εξυπηρέτηση
 • Τιμές και οικονομικοί όροι
 • Επιδόσεις: περιβαλλοντικές, υγείας και ασφάλειας

2.Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

 • Σύστημα και διαδικασίες Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας
 • Πρότυπο / Οργανισμός πιστοποίησης
 • Έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης  ή / και εκθέσεις δοκιμών
 • Ύπαρξη κατάλληλης σήμανσηςυλικών (π.χ. αριθμό παρτίδας)
 • Ύπαρξη γραπτών οδηγιών για την παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση και φόρτωση υλικών
 • Διενέργεια κατάλληλων ενεργειών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
 • Εντοπισμός και διαχείριση θεμάτων και επιδράσεων περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας

3.Έγκριση προμηθευτή

4.Ανανέωση κατάστασης εγκεκριμένων προμηθευτών

5.Ετήσια ανασκόπηση προμηθευτή